"Per la força"


El concepte a fortiori no només s'utilitza en el dret occidental sinó que també en altres parts del món.
En la llei Judea s'utilitza l'argument a fortiori amb el nom de "kal va-chomer" que vol dir la llum; en la jurisprudència Islàmica l'argument a fortiori és un dels mètodes més utilitzats en "qiyas" que és el raonament per analogia.

El següent exemple és per entendre millor el concepte a fortiori:
"Si els hereus no poden acceptar l'herència, els seus creditors a fortiori, no podran cobrar els seus deutes".


per_la_força.jpg