Posteriorment / Després


Els judicis a posteriori es verifiquen recorrent a l'experiència, són judicis que fan referència a fets. Tenen una validesa particular i contingent. Aquest concepte s'utilitza per referir-se a una cosa ja passada, és a dir, va del fet fins a la causa o de les propietats d'una cosa a la seva essència.

Exemple: Van preferir treure les conclusions a posteriori.

external image Blog%2BBanner223.jpg