Dret de gent, el que la raó natural estableix entre els homes.