Dret a tenir religió o ser elegible per funcions sacerdotals.