Digam els fets i et donaré els drets.

Aquesta regla esta relacionada amb:
- iura novit curia: el jutge coneix el dret.
- testis non est iudicare: el testimoni no correspon a jutjar, només s'ha de limitar a aportar coneixement dels fets.