El pactat és perquè es compleixi.

Pacta sunt servanda vol dir que si hi ha un pacte entre dos, els dos han de respectar el pacte i intentar no anar-hi en contra. Aquesta llei està més relacionada amb els contractes, ja que el contracte és un pacte entre les dues parts.
Qualsevol incompliment del contracte signat provocarà que qui ha incomplert el contracte hagi de compensar a l'altra part.

"A Espanya, aquest principi està reflectit en l'article 1258 del Codi Civil: "Els contractes es perfeccionen pel simple consentiment, i des d'aleshores obliguen, no només a complir el que és pactat, si no també a totes les conseqüències que, segons la seva naturalesa, siguin conformes a la bona fe, a l'ús i a la llei" Així ho ha posat de manifest també la jurisprudència."

external image pacta-sunt-servanda.jpg?w=593&h=261&crop=1