Les coses abandonades, pertanyen al primer que les troba.