La cosa parla per si mateixa, però que infern diu?