Diccionaris

Diccionaris etimològics i multilingües

 

Els diccionaris etimològics ens informen de l'evolució de la llengua, dels mots i de les formes lèxiques; recullen la història de cada paraula.

Els diccionaris etimològics de la llengua catalana són el Diccionari català-valencià-balear, de Mn. Antoni Alcover i Francesc de B. Moll; el Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana, de Joan Coromines, i el Diccionari etimològic, de l'Enciclopèdia Catalana.
El 'Diccionari de la llengua catalana multilingüe' (Enciclopèdia Catalana) ofereix, simultàniament, la traducció d'un mot català a l'alemany, l'anglès, l'espanyol i el francès.
De diccionaris en català a Internet en trobem moltíssims.

còmic sobre els diccionaris
còmic diccionari 2